PROGRAM TOSCOOL


Program vznikl na základě poptávky po moderní, a přitom pro děti nejpřirozenější výuce anglického jazyka na běžných českých základních školách. TOSCOOL nabízí rodičům, kteří chtějí pro své děti kvalitní dvojjazyčné vzdělání od základní školy, rozšiřující program pro bilingvní výuku, jehož cílem je dobrá znalost anglického jazyka ověřená mezinárodními zkouškami.
Děti jsou do bilingvních tříd přijímány bez nutnosti znalosti anglického jazyka, nicméně již od začátku školního roku se žák účastní výuky všech předmětů předepsaných školním vzdělávacím programem, kromě českého jazyka, v anglickém jazyce, a to v požadovaném rozsahu školních osnov. Pro dosažení dobrého výsledku jak v českém, tak anglickém programu nabízíme žákům ukotvení a rozšíření znalostí a dovedností získaných v dopolední výuce. Zároveň dáváme dětem prostor projevit a uplatnit svou vlastní tvořivost v rámci různých aktivit a klubů, organizujeme také kroužky anglického jazyka pro ostatní zájemce, připravujeme anglické tábory a různé programy pro budoucí prvňáky i starší děti a studenty osmiletých gymnázií.
Našimi pedagogy jsou rodilí mluvčí aprobovaní pro výuku dětí zejména na prvním stupni základních škol, pro odborné předměty využíváme také další specializované pedagogy a odborníky.
K získání a ukotvení znalostí anglického jazyka slouží série na sebe navazujících v angličtině vyučovaných předmětů, které dětem slouží k postupnému získávání, rozšiřování i aktivnímu používání slovní zásoby. Děti pracují s řadou Oxford Reading Tree, která již od první třídy vytváří a rozšiřuje jazykové schopnosti, správnou výslovnost a rozvíjí čtenářské dovednosti. Řada knih Oxford Traditional Tales seznamuje žáky s klasickými příběhy z anglosaského prostředí. Děti jsou odborně vedeny na úrovni morfologie a syntaxe, kdy obě roviny jsou pečlivě rozpracované v učebnicích English World pro 1.-5. ročník nakladatelství Macmillan. Dále využíváme další učebnice a nástroje pro výuku v odborných předmětech – řada knih Science nakladatelství Macmillan. Ve výuce jsou používány také vlastní TOSCOOL materiály a moderní metody i nástroje (RAZ KIDS – program pro rozvoj čtení).
V průběhu pětiletého programu jsou děti připravovány k mezinárodním zkouškám Young Learners , KET (Key English Test) a v závěru programu i zkoušce PET ( Preliminary English Test)  .
Program TOSCOOL rozvíjí děti celostně, poskytuje jim nadstandardní kulturně historický a všeobecný rozhled. Důraz je kladen také na sociální rozvoj, kterému je věnován speciální odpolední doplňkový program. Za nejdůležitější v tomto předmětu považujeme osobnostní, sociální a morální rozvoj dětí. Děti zde rozvíjejí nejen svou kreativitu a verbální projev, ale i etiku a etiketu. Ve výuce jsou používány moderní metody i nástroje, děti si zařazují mezi své pracovní činnosti i práci s iPADY, které jsou pro ně vstupní bránou k mnoha výukovým aplikacím, zejména  anglosaským. Děti se učí vytvářet mentální mapy, díky nim se lépe učí a více si pamatují, pomáhají jim rozvíjet logické myšlení. Jak se ukázalo, využívání iPADŮ vede i k rozvíjení jemné motoriky. Děti tráví ve škole poněkud více času než jejich vrstevníci, a proto se věnují i takovým věcem, jako je relaxační cvičení a zdravý pohyb. Dětem jsou ve třídách nabízeny vhodné aktivity, například hry z edice Smart game a Think fun.
Doporučujeme, aby rodiče zvážili, zda je program pro jejich děti vhodný a konzultovali své rozhodnutí s odborným diagnostickým pracovištěm. Skutečná bilingvní výuka je pro děti, ale i jejich rodiče, obecně náročnější.
Úspěšné absolvování prvního stupně v projektu TOSCOOL ověřené certifikovanými zkouškami anglického jazyka otevírá šikovným dětem možnost dalšího studia nejen v českém, ale i anglickém prostředí.
Cena vzdělávacího programu je 65 000 - 70 000 korun za školní rok - v ceně jsou zahrnuty veškeré učebnice, didaktické pomůcky, knihy, pracovní listy a sešity, testy a další.

  I. TŘÍDA II. TŘÍDA III. TŘÍDA IV. TŘÍDA V. TŘÍDA
ČJ - OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ČJ - OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - v hodinách využíváme PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies), určený prvnímu stupni základních škol. Zábavnou formou detailně zpracovává různá témata, jako například třídní pravidla, soudržnost třídy, sebeovládání, zvládání hněvu, emoce, sebekontrolu, základy řešení problémů, spravedlnost, pocity, očekávání a mnohá další 1 1      
ČJ - VZDĚLANOSTNÍ PŘEHLED ČJ - VZDĚLANOSTNÍ PŘEHLED – přírodovědné, zeměpisné a historické znalosti, aktuální dění, s ohledem na požadavky přijímacích řízení na gymnázia     1 1 1
AJ - MATLOG AJ - MATLOG - rozšířená matematika, logika, deskové hry 1 1 1 1 1
AJ - SHOW AND TELL AJ - SHOW AND TELL –aktivní používání jazyka, posílení slovní zásoby 1        
AJ - READING AND TALKING AJ - READING AND TALKING – individuální práce s Oxford Reading Tree, děti pracují s knihami dle vlastní individuální jazykové úrovně, společná práce s knihami anglosaských autorů   1 1 1 1
AJ - WRITER ́S WORKSHOP AJ - WRITER ́S WORKSHOP – gramatické znalosti v různých stylech psaného projevu       1 1
AJ - DRAMA AND  STORIES AJ - DRAMA AND STORIES – seznámení s klasickými díly anglosaské literatury různými formami včetně dramatizace 1 1 1    
AJ - SCIENCE AJ - SCIENCE – základy přírodovědných předmětů       1 1
AJ – ENGLISH CLUB AND PROJECTS AJ – ENGLISH CLUB AND PROJECTS - podpora jazykových dovedností získaných během dopolední výuky, předem promyšlený systém činností, které využívají metody názorně demonstrační (přímý styk s pozorovanou skutečností, obohacování představy, konkretizace abstraktního systému pojmů). Žák prozkoumává a poznává děje ve fiktivních situacích prostřednictvím hry a zpracovaných projektů. V hodinách je také vyhrazen prostor pro zpracování celoročního projektu. 2 2 2    
NEPOVINNÉ KONZULTACE NEPOVINNÉ KONZULTACE – Konzultace dle doporučení učitele – reflektují individuální potřeby dětí a aktuální výsledky práce ve škole. 1+1 1+1 1+1 1 1
CELKEM   6+2 6+2 6+2 5+1 5+1